Oferta

Księgowość

Rozliczamy roczne zeznania podatkowe

Firm i osób fizycznych z dochodów uzyskanych w Polsce
R

Wyprowadzanie zaległości oraz sporządzanie korekt za lata ubiegłe do Urzędu Skarbowego i ZUS-u.

R

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób rzetelny i jasny, sporządzając comiesięczne wydruki zapisów księgowych adekwatnie do Ustawy o rachunkowości.

R

Sprawdzanie pod względem rachunkowym i formalnym dokumentów księgowych.

R

Prowadzenie usług rachunkowych, ksiąg rachunkowych, książki przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego w siedzibie biura.

R

Składanie odpowiednich deklaracji dotyczących zobowiązań budżetowych, rejestrów podatku od towarów i usług (VAT).

R

Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, tabeli amortyzacyjnych.

R

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych : bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej (sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawień zmian w kapitale zakładowym).

R

Sporządzanie obowiązkowych sprawozdań na potrzeby GUS, banków, Ministerstwa Środowiska.

R

Reprezentowanie klienta przed organami podatkowymi – zgodnie z życzeniem Klienta.

Usługi dodatkowe

R

Pomoc przy rejestracji nowo powstałych podmiotów gospodarczych w tym umów spółek i KRS.

R

Opracowywanie zakładowego planu kont dostosowanego do profilu prowadzonej działalności.

R

Przygotowywanie wniosków do ZUS i US o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu ze składkami i podatkami.

R

Inne usługi i prace zlecone przez Klienta związane z prowadzoną rachunkowością.

Kadry i Płace

R

Pełna obsługa akt osobowych i teczek personalnych.

R

Przygotowywanie dokumentacji nawiązania stosunku pracy jak i jego rozwiązania, warunków zatrudnienia i innych wymaganych przepisami Kodeksu Pracy.

R

Raportowanie badań lekarskich, szkoleń BHP.

R

Ustalanie wymiaru urlopów wypoczynkowych i ewidencja jego wykorzystania.

R

Przygotowywanie list płac wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami regulaminu wynagradzania obowiązującego u Klienta.

R

Pełna obsługa umów o prace i umów cywilno-prawnych (zleceń i o dzieło, kontraktów menadżerskich).

R

Przygotowywanie i przekazywanie do ZUS deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych.

R

Sporządzanie rocznych informacji pracowniczych (PIT 11, PIT 40, PIT 8A).

R

Ewidencja zaświadczeń lekarskich oraz sporządzanie odpowiedniej dokumentacji do ZUS w razie wypłaty zasiłków przez ZUS.

R

Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie dotyczących danych kadrowych.

R

Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.